Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kalappmuvek.hu – Vidám Kompánia Bt.

I. A tájékoztató célja, hatálya

1.1 A tájékoztató célja, hogy rögzítse a kalaPP Művek, illetve a kalappmuvek.hu által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a kalappmuvek.hu felhasználói által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.2 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a kalaPP Művek figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

II. Fogalmak

2.1 Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. A személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelőnek minősül, aki az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. A tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a kalappmuvek.hu portál üzemeltetője.

2.3 Személyes adat bármilyen olyan információ, amely alapján egy természetes személy azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehetnek:

  1. a) MailChimp -> a MailChimp adatkezelési elvei https://mailchimp.com/legal/privacy/
  2. Gmail.com -> a Gmail.com adatkezelési elvei https://policies.google.com/privacy?hl=hu

2.5 Honlap: az adatkezelő által működtetett kalappmuvek.hu weboldal.

2.6 Szolgáltatások: az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a kalappmuvek.hu honlapon.

2.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek érdekében megadja a III. pontban felsorolt adatát.

 

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, adószám.

3.2 Amennyiben a felhasználó a weboldal részére e-mailt küld, az adatkezelő rögzíti az e-mail címét, majd átadja a 2.4 pontban meghatározott adatfeldolgozónak, amely azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 

IV. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az adatkezelő a gördülékenyebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

 

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja a felhasználóval való kapcsolattartás, számlaadási kötelezettség teljesítése, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.).

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az 5.1 pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2 Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonni.

5.3 Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók (2.4) részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

5.4 A felhasználó szavatolja, hogy a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.

5.5 A felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2 Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

6.3 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.4 A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak szülői vagy a szülői jogköröket gyakorló személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni. A hozzájárulás jogszabályoknak való megfeleléséért a felhasználó felel.

6.5 Az adatkezelő az általa kezelt adatokat a tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adják át.

6.6 Az adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megtesz minden intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozza jogosulatlan hozzáférésüket és felhasználásukat.

 

VII. Az adatkezelés időtartama

7.1 A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról az adott e-mail címmel le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri adatai törlését. Ez esetben az adatok az adatkezelő ill. azt adatfeldolgozó rendszereiből törlődnek.

7.2 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezen adatok a felhasználók egyéb személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A felhasználó adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást az attila@kalappmuvek.hu címen, illetve jelezheti adattörlési igényét. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis a kérés a felhasználó korábban megadott e-mail címéről érkezik.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználó adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

8.2 A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve kiegészítését. A korábban a felhasználó által törölt adatok később nem állíthatóak helyre.

8.3 A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak törlését. Az adatkezelő az adatfeldolgozó rendszerén keresztül küldött hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatfeldolgozó a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe.

9.2 Az adatfeldolgozó az általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti és kezeli.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1 A kalappmuvek.hu oldal hatékonyabb működése érdekében az adatkezelő külső szolgáltatókkal működik együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását.

10.2 A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig letiltható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

10.3 A kalappmuvek.hu oldalon cookiekat használó külső szolgáltatók:

doubleclick.net -> a doubleclick.net adatkezelési elvei https://policies.google.com/?hl=en

facebook.com -> a facebook.com adatkezelési elvei https://www.facebook.com/privacy/explanation

google.com -> a google.com adatkezelési elvei https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

pinterest.com -> a pinterest.com adatkezelési elvei https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban az attila@kalappmuvek.hu e-mail címen kereshető az adatkezelő.

13.2 A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

Budapest, 2018. május 16.